Vad är ett kemiskt ämne?

download report

Transcript Vad är ett kemiskt ämne?

Kemiska arbetsmiljörisker
Introduktion till kemikalier
SID 2
Vad är ett kemiskt ämne?
SID 3
Vad är ett kemiskt ämne?
Kemiskt ämne
Ett kemiskt grundämne eller en kemisk förening.
Kemisk produkt
Kemiskt ämne eller blandning av kemiska ämnen
som tillverkats eller utvunnits och vars funktion
främst bestäms av dess kemiska sammansättning.
SID 4
Vad är ett kemiskt ämne?
Vad är ett farligt kemiskt ämne (kemisk riskkälla)?
Ett kemiskt ämne eller flera kemiska ämnen tillsammans, som kan
medföra ohälsa eller olycksfall genom:
– sina hälsofarliga egenskaper,
– sina egenskaper när det beror på det sätt på vilket ämnena
används eller förekommer,
– sin temperatur,
– att minska halten syrgas i luften eller
– att öka risken för brand, explosion eller annan farlig kemisk reaktion.
SID 5
Vad är ett kemiskt ämne?
Vad är ett ämne?
Ett farligt kemiskt ämne kan utgöra ytskikt på ett material eller en
anordning.
Exempel på detta är bekämpningsmedel på behandlade trädplantor som
kan medföra skada vid hantering av plantorna.
SID 6
Vad är ett kemiskt ämne?
Vad är ett ämne?
Farliga kemiska ämnen kan också finnas inuti material och medföra risk
vid hantering och bearbetning.
Exempel på detta är träimpregneringsmedlet i (impregnerat) virke.
SID 7
Vad är ett kemiskt ämne?
Vad är ett ämne?
Av material som inte i sig utgör farliga kemiska ämnen, kan det vid viss
hantering bildas farliga kemiska ämnen.
Exempel är när kvarts i dammande form uppkommer vid bearbetning
av kvartshaltigt stenblock eller när en plast vid uppvärmning
sönderdelas till hälsofarliga gaser.
SID 8
Vad är ett kemiskt ämne?
Ibland kan ett ämne vara farligt på grund av att det förekommer som
damm. Höga halter av damm som har en skadlig effekt på luftvägarna
kan alltså vara en kemisk riskkälla även om dammets sammansättning
inte är hälsofarlig.
SID 9
Vad är ett kemiskt ämne?
SID 10
Vad är ett kemiskt ämne?
SID 11
Att arbeta med kemiska ämnen
Vilka ämnen och i vilken omfattning man exponeras, är väldigt olika
utifrån vilken bransch man arbetar inom, till exempel inom:
- Explosivämnesindustrin
- Fordonsindustrin, (inklusive underleverantörer)
- Tillverkning/Reparation/Service
- Färgtillverkning
- Kemisk industri (processindustri)
- Plastindustrin
- Stålindustrin
- Tvätterier
- Verkstadsindustrin (skärvätskor mm)
SID 12
Att arbeta med kemiska ämnen
AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2009:02 - Arbetsplatsens utformning
AFS 2011:18 - Hygieniska gränsvärden
AFS 2001:01 - Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 1997:07 - Gaser
AFS 1999:07 - Första hjälpen och krisstöd
AFS 2006:01 - Asbest
AFS 2001:07 - Anestesigaser
AFS 2003:03 - Arbete i explosionsfarlig miljö
AFS 2005:05 - Cytostatika och andra läkemedel med bestående
toxisk effekt
AFS 2005:18 - Härdplaster
SID 13
Att arbeta med kemiska ämnen
AFS
AFS
AFS
AFS
AFS
AFS
AFS
AFS
AFS
AFS
AFS
AFS
2004:01 - Syntetiska oorganiska fibrer
2001:03 - Användning av personlig skyddsutrustning
2002:01 - Användning av trycksatta anordningar
1982:03 - Ensamarbete
2007:05 - Gravida och ammande arbetstagare
2005:06 - Medicinska kontroller i arbetslivet
2012:03 - Minderårigas arbetsmiljö
1988:04 - Blybatterier
1992:16 - Kvarts
1992:17 - Bly
1998:06 - Bekämpningsmedel
2005:19 - Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor
SID 14
Att arbeta med kemiska ämnen
Att arbeta med farliga kemiska ämnen är alltid riskfyllt.
För att åstadkomma en säker arbetsmiljö gäller det att planera sitt arbete
väl. Det finns regler om hur arbete med kemiska arbetsmiljörisker ska
uppmärksammas och begränsas.
Arbetsgivaren har ansvar för att ta del av och känna till all lagstiftning
som ställer krav på den verksamhet man bedriver. Det är arbetsgivarens
ansvar att se till att hanteringen med farliga kemiska ämnen är säker.
SID 15
Att arbeta med kemiska ämnen