logica test final nr.2

download report

Transcript logica test final nr.2

Nume și prenume................................................................
TEST LA LOGICĂ
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre
enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Inferența ”Dacă unii motocicliști sunt vitezomani, atunci toți motocicliștii sunt vitezomani” este
un exemplu de :
a. inducție completă
b. inducție incompletă
c. deducție
d. conversiune
2. Predicatul propoziției Toate principiile democratice sunt principii ale oamenilor liberi cu idei
liberale este :
a. toate principiile
b. principiile democratice
c. principii ale oamenilor liberi cu idei liberale
d. sunt principii ale oamenilor liberi
3. Definirea este operația logică care redă :
a. caracteristicile unei noțiunide importanță maximă
b. caracteristicile unui obiect sau noțiuni, caracteristici care-l deosebesc de toate celelalte obiecte
sau noțiuni
c. caracteristicile unor noțiuni asemănătoare
d. caracteristici ale termenilor complexi
4. Din punct de vedere intensional termenul mahmureală este :
a. negativ, relativ, vid
b. relativ, pozitiv, compus
c. absolut, compus, pozitiv
d. abstract, absolut, simplu
5. Într-o clasificare unde asemănările sunt mai importante decât deosebirile, se respectă regula :
a. regula omogenității
b. regula circularității
c. regula completitudinii
d. regula criteriului unic
6. Fundamentul demonstrației constă în :
a. modul în care sunt deduse premisele
b. termenii ce reprezintă anumite obiecte
c. premisele cu ajutorul cărora obținem teza demonstrației
d. raționamentul logic
7. Termenii bărbat american și actor se află în raport de :
a. încrucișare
b. contrarietate
c. ordonare
d. contradicție
8. Inducția completă este o argumentare care presupune :
a. o concluzie cu caracter probabil
b. examinarea unei clase cu un număr în finit de obiecte
c. trecerea de la un număr finit de cazuri la un număr infinit de cazuri
d. o concluzie cu caracter cert
9. În funcție de numărul premiselor din care se obține concluzia, raționamentele pot fi:
a. valide și nevalide
b. deductive și inductive
c. mediate și imediate
d. inductive și mediate
10. Propoziția „Nicio vacanță nu este plictisitoare” este:
a. universală afirmativă
b. universală negativă
c. particulară afirmativă
d. particulară negativă
20 puncte
B. Fie termenii A, B, C şi D, astfel încât termenii A și B sunt în raport de încrucișare, termenul
D este subordonat termenului A și în raport de încrucișare cu B, termenul C este subordonat
termenului B și în raport de încrucișare cu termenul A.
1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre
cei patru termeni.
4 puncte
2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele
propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar
propoziţiile false cu litera F):
a. Toţi D sunt A.
b. Unii D sunt B.
c. Unii A sunt B.
d. Niciun C nu este B.
e. Niciun A nu este D.
f. Niciun D nu este B.
6 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
I.
Se dau următoarele propoziții :
1.
2.
3.
4.
Nicio lăcustă nu este animal acvatic
Unii șerpi nu sunt animale veninoase
Toate ferestrele de termopan sunt ferestre bune izolatoare
Unii cerbi sunt animale ce trăiesc în Munții Carpați
A. Precizați formula propoziției 1 și 2
2 puncte
B. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, contradictoria propoziției 1 ,
subcontrara propoziției 2, contrara propoziției 3 și supraalterna propoziției 4.
8 puncte
C. Aplicați explicit operațiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa
corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 3 și 4, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural.
8 puncte
D. Construiți atât în limbaj formal cât și în limbaj natural obversa conversei propoziției 1
4 puncte
E. Doi elevi, X și Y, au următoarele opinii :
X : Dacă toate aparatele de fotografiat sunt obiecte necesare în obținerea de poze, atunci toate
obiectele necesare în obținerea de poze sunt aparate de fotografiat
Y : Dacă unii voleibaliști sunt sportivi înalți, atunci unii sportivi înalți sunt voleibaliști
a. scrieți în limbaj formal, opiniile celor trei elevi
b. explicați corectitudinea raționamentelor formalizate
c. explicați corectitudinea/incorectitudinea raționamentului X
2 puncte
2 puncte
4 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
A. Fie următoarele două moduri silogistice : eio-1 , eae-4
1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri
silogistice date și construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia
dintre cele două scheme de inferență.
8 puncte
2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea celor două moduri
silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns.
6 puncte
B. Construiți, atât în limbaj cât și în limbaj natural, un argument valid cu două premise, prin care să
justificați propoziția ” Unii grădinari sunt cultivatori de lalele” .
6 puncte
C. Fie următorul silogism: Dacă unele mașini sunt dotate cu GPS, atunci unele autovehicule sunt
dotate cu GPS, având în vedere că toate autovehiculele sunt mașini.
a. Precizați termenul mediu al silogismului dat.
b. Menționați în limbaj natural, premisa minoră a silogismului dat.
2 puncte
2 puncte
D. Fie următoarea definiţie:
Imaginația este un proces cognitiv
a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată.
2 puncte
b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a
şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „imaginația”.
4 puncte