266 Line ครู กรุงเทพ

Download Report

Transcript 266 Line ครู กรุงเทพ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน)
319 อำคำรจัตุรัสจำมจุรี ชั้น 41 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วันที่ 31 มกราคม 2561
เรื่ อง แจ้ งผลโครงการพลิกไทยและเรี ยนเชิญเข้ าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
เรี ยน คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนาการ
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. กาหนดการการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
2. แบบตอบรับการเข้ าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ดีแทคมีความยินดีที่จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า “แนวความคิดโครงการ” ของท่าน เป็ น 1 ใน 18 โครงการ ที่ได้ รับการ
คัดเลือกจาก “คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการพลิกไทย” ให้ นาเสนอ “ข้ อเสนอโครงการ (Proposal)” ที่มีรายละเอียด
การดาเนินงานโครงการอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ พิจารณาคัดเลือก 10 โครงการ ที่จะ
ได้ รับเงินสนับสนุนการดาเนินงานโครงการจากดีแทคโครงการละ 100,000 บาท
เพื่อช่วยพัฒนา “ข้ อเสนอโครงการ” ของแต่ละโครงการให้ มีความสมบูรณ์ ตลอดจนช่วยพัฒนาวิธีการนาเสนอ
(Presentation) ของแต่ละโครงการให้ มคี วามชัดเจนน่าสนใจ ทางดีแทคจึงได้ จดั ให้ มีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop)
เพื่อพัฒนาข้ อเสนอโครงการขึ ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ดีแทค เฮ้ าส์ อาคารจัตรุ ัสจามจุรี ถนนพญาไท เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ ตามกาหนดการที่แนบมาพร้ อมนี ้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถเข้ าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการตามวัน เวลา และ
สถานที่ ดังกล่าวข้ างต้ น และขอความกรุณาส่งใบตอบรับการเข้ าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารกลับคืนมายังผู้ประสานงานตาม
ข้ อมูลติดต่อด้ านล่างนี ้
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวรัชญา กุลณพงษ์ )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประสานงาน
พวงชมพู รามเมื อง 081-642-9730 / e-mail: [email protected]
ไพลิ น กล้าจริ ง 063-476-2798 / e-mail: [email protected]