Transcript amir

‫بسم هللا الرحمن‬
‫الرحیم‬
‫موضوع ‪ :‬نیوتن (کاشف قوه جاذبه زمین )‬
‫پایۀ ‪ :‬نهم دورۀ اوّل متوسطه‬
‫گرد آورنده و شعبۀ کالس ‪ :‬امیرحسین ساالری ‪9/1‬‬
‫نام دبیر ‪ :‬آقای شیرزاد‬
‫به سال ‪1665‬مردجوانی به دهکده «ووزل تورپ»که مسقط ُ‬
‫الراسس بود‬
‫برای گذراندن تعطیالت باذگشت‪ .‬یک روز در نزدیکی درخت سیب به‬
‫استراحت می پرداخت که ناگهان سیبی به زمین افتاد‪ .‬افتادن سیب او را‬
‫توی فکر فروبود و ازخود پرسید چرا سیب بطرف چب و راست و یا بطرف‬
‫باالنیفتاد؟ اصال ً چرا هرچی می افتد بر روی زمین میفتد؟يس از تفکّر‬
‫طوالنی او چنین نتیجه گرفت که می بایست قوه ای در درون زمین نهفته‬
‫باشد که اشیاء بر زمین می افتند‪ .‬همچنین اوکشف کرد که کلیه اشیاء از‬
‫گلبرگ گرفته تا بزرگترین ستارگان بوسیلۀ نیروـی بهم جذب می شوند‪ .‬آیا‬
‫می دانید این جوان که بود ؟ او اسحق نیوتن بزرگ ترین فیزیکدان زمان خود‬
‫بود که اکنون در‪ 25‬سالگی به بزرگترین اکتشاف خود دست می یافت‪.‬‬
‫برپایه و اساس سقوط سیب نیوتن قانون جاذبه عمومی را طرح ریزی کرد‪.‬برطبق این قانون تمام‬
‫اجسام وبخصوص اختران فلکی یکدیگر رابه نسبت معکوس مجذور فاصله و به نسبت مستقیم‬
‫جرمشان جذب می کنند‪.‬‬
‫دوران کودکی نیوتن بسیار جالب بود‪ .‬وقتی که ‪ 12‬سال ازسنش می گذشت او را به مدرسه‬
‫فرستادند‪ .‬درمدرسه اگر در رسم و اختراعات مکانیکی از خود استعداد فوق العاده نشان داد‪،‬‬
‫بطور کلی درسایر دروس عقب بود‪ .‬عمومی او در‪ 19‬سالگی او را به کالج ترینیتی فرستاد به‬
‫سال ‪ 1665‬از آنجا فارغ التحصیل شد و در آنجا زیریست پرفسور «ایزاک باور» به تحصیل‬
‫ریاضیات پرداخت‪ .‬هنوزعمرش از ‪ 27‬سال تجاوز نکرده بود که در اثر ابراز استعداد فوق‬
‫العاده در ریاضیات در ترینیتی کالج به عنوان استاد ریاضیات مشغول کار گردید‪.‬‬
‫درسال‪ 1672‬نیوتن بخاطر ابزار لیاقت فوق العاده در ریاضیات به عنوان عضو‬
‫انجمن پادشاهی انتخاب شد‪ .‬این فیزیکدان مشهور بسیاری از اسرار طبیعت‬
‫را حل کرد‪ .‬او نشان داد اشعه خورشید که بنظر سفید می رسد در واقع‬
‫مرکب از ‪ 7‬رنگ بنفش ‪ ،‬آبی ‪ ،‬الجوردی ‪ ،‬سبز ‪ ،‬زرد ‪ ،‬نارنجی وقرمز است و‬
‫این رنگها را می توان به کمک منشور از هم جدا کرد و وقتی که این هفت رنگ‬
‫مخلوط شدند تولید رنگ سفید می نمایاند‪ .‬برای اثبات نظریه خود با به گردش‬
‫در آوردن دیسک ‪ ،‬نیوتن هفت رنگ مخلوط را تبدیل به رنگ سفید کرد !‬
‫نیوتن سه قانون حرکت را که هنوز به دانشجویان فیزیک آموخته می شود یاد داد‪ .‬همچنین او‬
‫روش ریاضی معروف به حساب جامعه و فاصله را ابداع کرد و در واقع نیوتن ابداع جدیدی به‬
‫تشریح کرد ‪ opticks .‬و ‪principia‬ریاضیات و فیزیک داد‪ .‬نیوتن کشفیات خود را در دو کتاب یعنی‬
‫گفته می شود کتاب اولی بحدی فهمش دشوار است که فقط عده معدود قادرند مطالب آن را درک‬
‫کنند قصه های زیاد درباره ی نیوتن نقل گردیده است‪ .‬اتفاق زیر در هنگامی که او استاد در کالج‬
‫ترینیتی بود رخ داد‪ .‬در آن موقع ‪ 51‬سال از عمر او می گذشت و مشغول نوشتن یک کتاب بود‪.‬‬
‫یک روز صبح هنگامی که وی به نمازخانه رفت تا به عبادت بپردازد ‪ ،‬در غیابش یک موش در اطاق‬
‫کارش ظاهر شد و اوراقی را که رو که روی میز بود در هم و بر هم کرد‪ .‬سگ نیوتن موسوم به‬
‫«دیاموند» برای اینکه جلو خرابکاری موش را بگیرد ‪ ،‬بطرفش جست‪ .‬در طی دعوائی که در گرفت‬
‫شمعی که در کنار اوراق او بود افتاد و تمام اوراق گرانبها را سوزانید‪ .‬وقتی که نیوتن مراجعت کرد‬
‫و دید چه بالئی سر نوشته هایش آمده با خونسردی رو به سگش نمود و گفت ‪:‬اوه «دیاموند»‬
‫هیچ می دانی به چه خرابکاری دست زده ای گفته می شود این واقعه بحدی اثر بد روی نیوتن‬
‫گذاشت طوالنی سالمتی اش مختل گردید‪.‬‬
‫در سال ‪ 1689‬نیوتن به عضویت پارلمان انتخاب و به ریاست انجمن پادشاهی‬
‫برگزیده و مادام العمر هم چنان رئیس این انجمن بود‪ .‬به سال ‪ 1705‬ملکه « آن»‬
‫" داد‪ .‬نیوتن بحدی ‪sir‬در طی مراسم خاصی که در کمبریج برگزار شد به او لقب "‬
‫غرق در تحقیقات علمی خود بود که فرصت نکرد ازدواج کند‪.‬‬
‫نیوتن معاشرتی نبود و تا دو سه ساعت بعد از نصف شب کار می کرد‪ .‬بسیار کم غذا می خورد‬
‫گاهی هم از یادش میرفت که غذا نخورده است! مردی وارسته و آزاد و وضع ظاهرش نامرتب‬
‫بود‪ .‬لباسش ساده ومعمولی‪ .‬تواضع او بحدی بود که در اواخر عمر اظهار داشت که من خود را‬
‫بصورت کسی می بینم که توانسته درکنار اقیانوس دانش فقط چند سنگریزه را جمع کند‪.‬‬
‫نیوتن به سال ‪ 1727‬یعنی در ‪ 85‬سالگی در اوج افتخار در گذشت‬
‫به دلیل این که نیوتن در کودکی به کالج ها رفته بود پدرش (لورد) بود‬
‫‪.‬‬
‫پــــــآیــــــــآن‬