Energieffektiva livsmedelsbutiker, från produkt till system och

download report

Transcript Energieffektiva livsmedelsbutiker, från produkt till system och

Energieffektiva livsmedelsbutiker
från produkt till system och fastighet
Ulla Lindberg
Koordinator BeLivs
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
2012-11-20 Örebro
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
BeLivs
Energimyndighetens Beställargrupp
Livsmedelslokaler
Finansierat av Energimyndigheten och Industrin
BeLivs är ett nätverk och samarbete mellan myndighet,
näringsliv, akademi och utrustningsleverantörer.
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som
skapar värde, ökar kunskapen och verkar för
energieffektivisering i livsmedelslokaler.
BeLivs ökar
kunskapen, tydliggör
och demonstrerar en
ökad
energieffektivisering i
livsmedelslokaler,
BeLivs visar att och hur
det uppnås en minskad
energianvändning i
livsmedelslokaler.
BeLivs är ett nationellt
ledande nätverk för
energieffektivisering i
livsmedelslokaler
BeLivs är en naturlig mötesplats för
intressenter inom området
livsmedelslokaler, projekten och
resultaten tydliggör värdet av att
energieffektivisera i livsmedelslokaler
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
BENSINSTATION
Beställargrupp:
Axfood AB
Bergendahls Food AB
City Knalleland AB
ICA AB
KF Fastigheter
Max Hamburgerrestaurang
Svenska Statoil AB
SNABBMAT
LIVSMEDELS
-LOKAL
Intressenter:
Medfinansiärer och parter såsom demonstrationsbutiker, tillverkare,
underleverantörer mfl.
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
STORKÖK
LIVSMEDELS
-BUTIK
Bakgrund
Inom hela kylkedjan finns det ett stort behov av att
utveckla och demonstrera ny kylteknik. För produkt,
system och fastighet.
Livsmedelsbutiker förbrukar 3-5 % av Sveriges totala
elanvändning, 50 % av elanvändningen i butiken åtgår
för att kyla varor.
Energieffektiviseringspotentialen bedöms till
30 - 50 %.
Försäljning av kylda och frysta livsmedel ökar stadigt.
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Syfte och Mål med BeLivs
BeLivs syfte och mål är att effektivisera energianvändningen i
livsmedelslokaler genom att samla erfarenheter, goda exempel,
initiera demonstrationer och bidra till utveckling av ny teknik
Den samlade ökade kunskapen ska spridas till relevanta aktörer. Detta
skall bidra till att uppnå nationella energi- och miljömål, EU-direktiv och
begränsa klimatpåverkan inom området.
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Huvudmål med BeLivs
Huvudmålet är att inom relevanta områden för
livsmedelslokaler energieffektivisera livsmedelslokaler
med minst 25 procent. Avsikten är dock att uppnå 50
procent energieffektivisering
För varje projekt som genomförs skall redovisas förväntad
och uppmätt energieffektivisering.
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Energieffektiva livsmedelslokaler omfattar
befintligt, ombyggnad och nybyggnad
Befintligt lokalbestånd
Utgör största andelen
- Öka kunskapen
- Potential för
energieffektivisera störst
Krävs ökad kunskap om drift- och
underhåll för att säkerställa den
långvariga driften
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Retrofit och ombyggnad
Ersätt tidigare produkter och
system med nya bättre lösningar
Oftast blir kylanläggningen en del
i ombyggnationen.
Nybyggnation
Använd och visa tillgängligt
energieffektiv teknik som vidgar
på systemgränser och även tar
hänsyn till byggnaden som
helhet.
Vad påverkar Energianvändning och
matvarans temperatur i butiker?
Växelverkan mellan
 kyldiskar
 omgivande inneklimat
 kunder och personal
samt klimatstyrande installationer och belysning
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Variationer kommer speglas beroende av bla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Befintligt i fastighet ”Stand-alone”
Ombyggnation
Nybyggnation
Yta som diskuteras såsom sälj- och/eller totalyta.
Längdmeter kyldisk
Volym kyld luft
Geografisk placering
Öppentid
Varuutbud
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Men….
Ibland motstridiga krav och önskemål beroende av;
Beslutsfattare
Ägandeformer
Kund
Vara
Personal
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
För ökad trovärdighet och ökad
kompetens krävs
 Ökad andel demonstrationer
 Beräkningsverktyg
 Utbildning
 Kunskap
 Avtal
 Riktlinjer
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
BeLivs - Förstudier
1. Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning
”Onlinemätningar” – Avslutat
2. Process system för storkök - Pågående
3. Energieffektiv Ventilation – återluft – Avslutat
4. Innovativ butik – Avslutat
Projekt ( 1, 3 &4 ) beviljade
för Demonstration i fullskala.
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Energieffektiva butiker med ökad kunskap och
energiuppföljning
Projektet syftar till:
• att ta fram nyckeltal som skall kunna användas och förstås för att påverka
energianvändningen i butik vid användandet av mätsystem/ energiuppföljningssystem.
I projektets syfte ingår också att koppla samman butikens organisation
med de mätningar som görs.
Projektets mål är:
• är att ge en kravspecifikation som kan användas som underlag och hjälp
vid utformning och upphandling av energiuppföljningssystem i butiker.
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Energieffektiva butiker med ökad kunskap och
energiuppföljning
Syfte
Att öka kunskapen om hur mätningar kan omsättas till
ökade energivinster.
– Vilka krav behöver man ställa på systemen?
– Anpassa budskap till mottagare
– Vilken kompetens och vilka resurser behövs för att nå
resultat
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Energieffektiva butiker med ökad kunskap och
energiuppföljning
Projektbeskrivning
Steg 1: Kravspecifikation
Ett allmänt hjälpmedel för att upprätta kravspecifikationer för
energiuppföljningssystem tas fram
Steg 2: Tillämpning
Medverkande butiker tillämpar kravspecifikationen vid installation
eller förbättring av energiuppföljningssystem
Steg 3: Utvärdering
– Butikerna följs under ett år för att se hur systemen fungera i
praktiken.
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Energieffektiva butiker med ökad kunskap och
energiuppföljning
Steg 1,
Steg 2,
Steg 3,
Kravspec, allmän
Tillämpning i butik
Uppföljning i
butik
• Maj -12
• Nov -12
• Sept -12
• Feb -13
• Okt -12
• Nov -13
Tidplan
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Energieffektiva butiker med ökad kunskap och
energiuppföljning
Energieffektiviseringspotentialen vid installation av mätsystem är stor
om de resultat som fås fram används.
Erfarenheter från butiker som använt mätsystem är att man kan spara
ca 10 % utan att några stora åtgärder krävs. Med ytterligare insatser
bör det gå att nå 25 % utan svårighet. I projektet ska det klargöras vad
som krävs i form av insatser för att nå minst 25 % besparing.
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Energieffektiv ventilation i butiker – återluft
Projektet syftar till:
• att mäta och verifiera energibesparings-potentialen för värme,
komfortkyla och livsmedelskyla med en god inomhusmiljö (luftkvalité,
temperatur, drag m.m.)
• att mäta vid användandet av ventilation med återluft i jämförelse med
ventilation med 100 % uteluftintag.
Projektets mål är:
• att ge en beställningsmanual med underlag för allmän kravspecifikation
(flöden, reglerstrategier, luftkvalité) och instruktioner för drift och
underhåll
• att projektet ska ge en ökad kunskap beträffande luftkvalité i butiker.
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Dörrar och LED belysning på öppna kyldiskar
och anpassning av kylsystem och
värmeåtervinning med värmepump
Projektet syftar till:
• Att integrera kunskap från tidigare genomförda studier under
kontrollerade förhållanden för att skapa nya innovativa energieffektiva
systemlösningar.
Projektets mål är:
• Att ge ett underlag/beställningsmanual med rekommendationer för vad
man bör tänka på när dörrar installerats retrofit i butik.
• Att ge en ökad kunskap samt visa hur stor den verkliga energivinsten blir.
• Att före och efter förändringen med dörrar mäta varuförsäljningen från de
diskar som förses med dörrar. Före och efter förändringen.
• Att installera en värmepump som kommer att producera värme och
varmvatten till butik.
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Dörrar och LED belysning på öppna kyldiskar
och anpassning av kylsystem och
värmeåtervinning med värmepump
Energieffektiviseringspotential i förstudien har beräknats och
kylbehov före och efter att dörrar installerats har visat en minskning på
30 %.
Därtill tillkommer att maskinrum och kompressorenergi, pumpar och
kylmedelskylarens fläktenergi som minskas.
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Med dörrar installerade finns fler vinster!
10
10
8
8
6
4
Temperature (°C)
Temperature (°C)
6
2
0
0h
12 h
24 h
Hyllplan 6, Utan dörrar
- Minskad temperaturspridning
- Sänkt temperatur
- Jämnare temperatur
- Minskat kylbehov
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
4
2
0
0h
12 h
24 h
Hyllplan 6, Med dörrar
Hyllplan 6
Ref. Lindberg 2010
Från produkt till system och fastighet
ger maximal
vinst och guld på kanten!
Hel Fastighet
produkt
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Tack!
Ni kan hålla er uppdaterade via hemsidan
www.belivs.se
Kansli SP:
Koordinator: Ulla Lindberg
Bitr. Koordinator: Ylva Alonzo
BeLivs Beställargrupp Livsmedelslokaler
c/o SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås, Sweden
Tel: +46 (0)10 516 55 38
E-mail: [email protected]
web: www.belivs.se
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler
Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som
skapar värde, ökar kunskapen och verkar för
energieffektivisering i livsmedelslokaler.
BeLivs ökar
kunskapen, tydliggör
och demonstrerar en
ökad
energieffektivisering i
livsmedelslokaler,
BeLivs visar att och hur
det uppnås en minskad
energianvändning i
livsmedelslokaler.
BeLivs är ett nationellt
ledande nätverk för
energieffektivisering i
livsmedelslokaler
BeLivs är en naturlig mötesplats för
intressenter inom området
livsmedelslokaler, projekten och
resultaten tydliggör värdet av att
energieffektivisera i livsmedelslokaler
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler